top of page
fonteinkruid_waterpest_KD
DSC07788Liesbeth
Salvinia1_RobH

Onder de niet-biologische bestrijdingsmethoden vallen de volgende methodieken:
 

 • Inzet hydro-venturi

 • Inzet harkboot

 • Maaien

 • Aanbrengen van lichtwerende barrières – kleurstoffen

 • Baggeren en afgraven

 • Afbranden en bevriezen

 • Inperken verspreiding

 • Handmatige verwijdering/nazorg

Potentieel toekomstige niet-biologische bestrijdingsmethoden:

 • Chemische bestrijding

0345-512710

NIET BIOLOGISCHE BESTRIJDING

Hydro-venturi

Met hydro-venturi worden ondergedoken waterplanten zoals waterwaaier, cabomba en ongelijkbladig vederkruid bestreden op basis van waterdruk. Vanuit een speciale boot wordt een hoge druk waterstraal in een spuitbuis gegenereerd. Deze buis eindigt in een mondstuk dat vervolgens gebruikt wordt om op basis van waterdruk scheuten van waterplanten compleet met wortel uit de bodem los te spoelen. 

Inzet harkboot

Lees meer over de harkboot in de presentatie van Leon Sterk, gehouden op  het symposium Exotische waterplanten op 14 december 2016, Wageningen

Maaien

Hierbij worden waterplanten gemaaid met behulp van een maaikorf. Het is een veelgebruikte schoningsmethode in het beheer van watergangen. De methode is vooral van toepassing op ondergedoken waterplanten. De effectiviteit voor het bestrijden van exotische waterplanten voor langere periodes is zeer laag.

Aanbrengen van lichtwerende
barrières - kleurstoffen 

Op enkele locaties in Nederland is schaduwdoek in watergangen aangebracht om de waterbodem af te dekken van zonlicht om zodoende waterwaaier te elimineren. De methode is van toepassing op waterplanten die vanuit de waterbodem ontkiemen – / wortelen. 

Baggeren en afgraven

Een ingrijpende methode om overlast van exotische waterplanten tegen te gaan is het verwijderen van de toplaag waarin de planten wortelen en kiemen. Hierbij wordt de oever- en waterbodem machinaal afgegraven, afgeplagd of weggebaggerd. 

Afbranden of bevriezen

Voor het bestrijden van onkruiden worden op regelmatige basis gasbranders ingezet om zaden, kiemen, wortels en scheuten van onkruiden te bestrijden op basis van verbranding. Voor wateren waar emerse scheuten/wortels van exotische waterplanten op droogvallende oevers groeien is deze maatregel ook toepasbaar als bestrijdingsmethode. 

 

In plaats van afbranden kan ook vloeibare stikstof op oevertaluds worden aangebracht om resterende kiemen, wortels en scheuten te bevriezen en af te doden. 

Inperken Verspreiding

Hoewel niet geclassificeerd is als bestrijdingsmaatregelen, worden vaak maatregelen genomen om verder verspreiding naar andere wateren tegen te gaan. 

Veel gebruikte preventieve maatregelen zijn het plaatsen van:

 • drijfbalken,

 • luchtbellenschermen en/of

 • fijnmazige netten.

Het is niet in Nederland onderzocht in hoeverre deze maatregelen daadwerkelijk succesvol zijn.

Handmatige verwijdering/nazorg

Wanneer er sprake is van een losse vindplaats van een exotische waterplant, of na het uitvoeren van een bestrijding bestaat de populatie exotische waterplanten vaak uit een beperkt aantal individuen. Deze planten zijn visueel doorgaans eenvoudig op te sporen en te verwijderen door beheerders met kennis van de planten in het veld.

Chemische bestrijding

In buitenlandse bestrijdingsprojecten worden regelmatig vaak chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt zoals glycofosfaat en 2,4 D-amine om diverse soorten exotische waterplanten uit te roeien, o.a. in het Verenigd Koninkrijk. Hierbij worden uiteenlopende middelen gebruikt.  

bottom of page