top of page
fonteinkruid_waterpest_KD
DSC07788Liesbeth
Salvinia1_RobH

Binnen het stappenplan worden de verschillende onderdelen van bestrijding besproken en inzichtelijk gemaakt.
 

De volgende stappen zijn te onderscheiden:


1.    Bepalen omvang exoot 
2.    Bepalen wijze van bestrijding 

3.    Uitvoeren bestrijding 

4.    Nazorg en monitoring 

5.    Opstellen rapportages 

6.    Projectresultaten en ervaringen online

BESTRIJDING

0345-512710

STAPPENPLAN  BESTRIJDING

1.    Bepalen omvang invasieve exotische waterplant
 

Het is raadzaam om een ecoloog (of iemand anders met kennis van de materie) in te schakelen om de watergang te inventariseren op het voorkomen van waterplanten. Op het moment dat een invasieve exotische waterplant is gesignaleerd in een watergang dient de omvang te worden vastgesteld. Naast inventarisatie van het voorkomen dient ook de worteldiepte van de waterplant bepaald te worden, en moeten karakteristieken van het water genoteerd worden. Belangrijke aspecten zijn: soort bodem, diepte, profiel bodem, voorkomen van bloemen, etc. Na de inventarisatie kan op een kaart weergegeven worden waar de waterplanten zich bevinden zodat gerichte bestrijding van de soort plaats kan vinden. 

2.    Bepalen wijze van bestrijding

Na stap 1 dient te worden bepaald wat de meest geschikte wijze van bestrijding is. Dit kan bestaan uit meerdere methoden naast elkaar en is afhankelijk van de locatie, het soort water en de soort waterplant die bestreden dient te worden. Er zijn verschillende bestrijdingsmethoden beschikbaar die gebruikt kunnen worden.  (Biologische en niet-biologische bestrijding)

4.    Nazorg en monitoring van bestrijding door  

       ecoloog na de uitvoering

 

Bij veel bestrijdingsmethoden is nazorg noodzakelijk om achtergebleven plantenresten en plekken met teruggroei te verwijderen. Het is dan ook belangrijk hier aandacht aan te besteden. Vaak betreft dit een vrij lange periode. Zowel direct na de uitvoering van de bestrijding, als een jaar later tijdens het nieuwe groeiseizoen van de waterplanten dient monitoring door een ecoloog (bij voorkeur de ecoloog die ook de inventarisatie heeft gedaan) plaats te vinden.

 

Tijdens deze eerste monitoringsronde wordt ingeschat hoeveel procent van de waterplanten is verwijderd en of dit goed genoeg is. Mocht de ecoloog tijdens de eerste monitoring al veel waterplanten aantreffen wordt direct de opdrachtgever gewaarschuwd zodat maatregelen getroffen kunnen worden. Een jaar na de uitvoering van de bestrijding dient de ecoloog terug te keren naar de watergang om te inventariseren of er sprake is van teruggroei van de invasieve exoot. Daarna volgt rapportage aan de opdrachtgever en dient de bestrijding al dan niet voortgezet te worden.

5.    Opstellen rapportages

 

Na de eerste monitoringsronde door de ecoloog dient een rapportage opgesteld te worden met daarin voor de aangetroffen soorten waterplanten de bestrijdingsmethode en de bevindingen van de bestrijding vlak nadat deze is uitgevoerd. Vervolgens kan een jaar later afzonderlijk gerapporteerd worden over de eventuele teruggroei en de reden daartoe. Ook kan hierbij worden aangegeven of het aan te raden is dezelfde bestrijdingsvorm opnieuw toe te passen, of een andere methode beter geschikt lijkt.

3.    Uitvoeren bestrijding
 

Als de te gebruiken methoden bekend zijn kan een aannemer ingeschakeld worden om de bestrijding daadwerkelijk uit te voeren. Door de eerder vergaarde kaartjes van het plangebied met specifiek voorkomen van de waterplanten voor te leggen, kan goed ingeschat worden hoeveel tijd de bestrijding kost en op welke specifieke plekken bestrijding plaats moet vinden. Uiteraard dient de bestrijding plaats te vinden voor het einde van het groeiseizoen van de waterplanten.

6.    Projectresultaten en ervaringen online

 

Na afronding van het (tussentijdse) rapport kan deze gedeeld worden met de Community of Practice en/of toegevoegd worden aan de website. Hierdoor kunnen andere waterbeheerders leren van de ervaringen van dit project en is het mogelijk contact op te nemen met mensen die al eerder met bepaalde bestrijdingsmethoden hebben gewerkt. Op de website ontstaat hierdoor een database van ervaring met  bestrijdingsmethode per beheerder zodat makkelijk contact gezocht kan worden.

bottom of page